Skip to content

Salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra BeGoodies. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem køber og BeGoodies.

 

1. Varer

Varer som BeGoodies sælger og leverer til kunden, er beskrevet på BeGoodies.dk. Sælger fra-skriver sig ethvert ansvar for eventuelle fejl og oplysninger i materiale udformet af tredje-mand. For yderligere oplysninger kontakt BeGoodies.

 

2. Pris og betaling

Prisen for varer følger BeGoodies gældende prisliste på det tidspunkt, hvor BeGoodies bekræf-ter kundens ordre.

Betaling er14 dage fra fakturadato, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

 

3. Forsinket betaling

Hvis kunden undlader at betale en faktura for varer rettidigt af årsager, som BeGoodies er uden ansvar for, har BeGoodies ret til rente af det forfaldne beløb på 1 % pr. måned fra for-faldstid og til betaling sker.

Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for varer senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra BeGoodies, har BeGoodies ud over rente, ret til at ophæve salget af varer som endnu ikke er leveret til kunden (kontinuerlig ordre), eller kræve forudbetaling herfor.

 

4. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

BeGoodies tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud der er BeGoodies i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for BeGoodies, medmindre BeGoodies meddeler kunden andet.

Kunden skal sende ordrer på varer til BeGoodies skriftligt.

BeGoodies tilstræber at sende ordrebekræftelse eller afslag af en ordre på varer til kunden skriftligt senest 24 timer efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal væ-re skriftlige for at binde BeGoodies.

Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre uden BeGoodies skriftlige accept.

Hvis BeGoodies bekræftelse af en ordre på varer ikke stemmer overens med kundens ordre, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til BeGoodies skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

 

5. Levering

BeGoodies leverer alle solgte varer til den tid, der fremgår af BeGoodies ordrebekræftelse. BeGoodies har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt an-det.

Med mindre andet er aftalt, anses levering af varer for sket, når varerne er udleveret fra Be-Goodies lager

Risikoen for varer overgår til Køber på leveringstidspunktet.

 

6. Forsinket levering

Hvis BeGoodies forventer en forsinkelse i leveringen af varer, informerer BeGoodies kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

Hvis BeGoodies undlader at levere varer til den aftalte tid, skal kunden straks skriftligt gøre BeGoodies opmærksom på dette forhold. Herefter har Begoodies 5 hverdage til at rette op på forholdet. Hvis leveringen stadig ikke har fundet sted af årsager, som kunden er uden ansvar for, kan kunden ophæve den ordre, der er berørt af forsinkelsen uden varsel ved skriftlig med-delelse til BeGoodies. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

 

7. Fortrydelsesret og reklamation

Fortrydelsesretten bortfalder ved køb af fødevarer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt. Nødder er at betragte som en fødevare. Fortrydelsesretten bortfalder også ved leveringer som er specielt fremstillet til kunden (bestillingskøb).

Kunden skal undersøge alle varer ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til BeGoodies. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks, eller inden 5 hverdage, meddeles skriftligt til BeGoodies, kan den ikke senere gøres gældende.

Ved reklamation kan kunden få varerne ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, af-hængig af den konkrete situation. Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af kundens forkerte håndtering af varen. Fragtskader skal anmærkes straks ved modtagelsen af varer.

Vi anbefaler at varerne opbevares mørkt og tørt ved mellem 10-18 grader.

Er reklamationen berettiget, refunderer BeGoodies rimelige fragtomkostninger. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage.

 

8. Ansvar

Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begræns-ninger, der følger af Aftalegrundlaget. BeGoodies kan, uanset omstændighederne i intet tilfæl-de gøres ansvarlig for indirekte tab, kunden mener at have haft som følge af den indgåede af-tale med BeGoodies.

BeGoodies er ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for BeGoodies kontrol, og som BeGoodies ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse.

 

9. Gældende ret og værneting

Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.

Januar 2024